תנאים משפטיים ⋆ חיזוק מפעלים ומתקני תעשייה - בניין הארץ

 

 

תנאים משפטיים

 1. השימוש באתרים כמוהו כהסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן
 2. האתרים מתייחס לאתר האינטרנט של בנין הארץ : https://www.binyanar.co.il/ ומרכז הידע לחיזוק מבנים https://biyan.ussl.co.il/
 3. השירותים והמידע באתר נועדו לשימוש הציבור כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל גולש. העושה שימוש במידע ו/או המקבל החלטותיו על סמך המידע המפורט באתרים, עושה זאת על אחריותו בלבד והוא מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי חברת בנין הארץ בע"מ (1993)  ו/או מי מטעמה בכל הקשור והכרוך בהסתמכות על המידע באתרים והשימוש באתר ותכניו ייעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש

לא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ומנהליו בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, והשימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש בו.

 1. אין בתכני האתר בכדי להחליף תכנון ו/או חוות דעת מהנדס מוסמך. כל תכנון בסיבי פחמן דורש קונסטרוקטור אין להסתמך על תוכן האתר לתכנון בלבד
 2. כל הזכויות באתרים, לרבות זכויות קניין רוחני הן של מנהלי האתר. בכלל זכויות אלה ניתן למנות: שמות האתרים, סימני המסחר "בנין הארץ" ו"מרכז הידע לחיזוק מבנים" והלוגויים שלהם, תמונות האתר, תכני האתר, וכן כל חומר אחר שהוכנו ו/או נרכשו ע"י מנהלי האתר ו/או שלוחיהם
 3. אין לעשות כל שימוש בתכני האתר (ובכלל כך: להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי) בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מנהלי האתר. באתר עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין האתר ומנהליו לבין צדדים שלישיים, וזכויות היוצרים בתכנים אלה עשויים להיות של אותו צד שלישי. האמור לעיל לגבי שימוש בלתי מורשה בתכני האתר חל גם תכנים אלה. תכני מודעות הפרסומת של מפרסמים באתר, ככל שיש כאלה, הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמה בכתב ומראש. מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ופרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע כלשהם.
 4. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתכני האתר ובכלל כך שלא ליצור יצירות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
 5. חל איסור להציג את המידע או התכנים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, המופיעים באתר במסגור ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתר.
 6. למנהלי האתר שיקול דעת בלעדי בנוגע לתכני האתר, לרבות התוכן עצמו, אופן הצגתו ומשך הצגתו. מנהלי האתר רשאים להוריד תכנים שיימסרו על ידך ו/או לשנותם לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 7. האתר ומנהליו רשאים להוסיף או לשנות מעת לעת את אופן הגישה לאתר או לחלקים באתר, למשל על ידי התליית הגלישה בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה באישור תנאים מקוונים כאלה ואחרים.
 8. האתר ומנהליו אינם מתחייבים כי כל הקישורים שבאתר יהיו תקינים ויובילו בפועל לאתרי אינטרנט פעילים. מנהלי האתר רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים. עצם קיומו של קישור אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המקושר יהיה מהימן, עדכני או מלא.
 9. מנהלי האתר אינם מתחייבים ששירותי האתר יינתנו תמיד כסדרם או בלא הפרעות והפסקות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר ו/או מחשבי מנהליו ו/או מחשבי המשתמשים.
 10. מנהלי האתר רשאים למנוע את השימוש באיזה מפעילויות האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולשם כך רשאים לבטל את שם המשתמש והסיסמה שניתנו לך. בכך אין גריעה מזכויות מנהלי האתר על פי כל דין לתבוע סעדים אחרים.
 11. המשתמש מתחייב שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר לפגיעה ו/או להפרה של זכויות כלשהן לרבות, אך מבלי למצות: זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, וכן שלא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, ולא לבצע פרסום אסור על פי כל דין. אין לראות בשום טקסט ו/או תמונה באתר משום עידוד להפרת זכויות כלשהן.
 12. המשתמש מתחייב להימנע מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או איסוף מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר ו/או ביישומיו. עוד מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר וגולשיו לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, וכדומה.
 13. המשתמש מסכים כי פרטי כתובות הדוא"ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את מנהלי האתר לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר את עצמם.
 14. בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהאתר ומנהליו יחשפו ו/או יעבירו פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו ממנו במישרין או בעקיפין (ובכלל כך את פרטי המשתמש, את מספר ה-IP, זמני ההתקשרות ואורכם, וכדומה). המשתמש  מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכות האתר ומנהליו לעשות כן בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לרבות במקרה של מיזוג פעילות האתר עם צד שלישי ו/או מכירתו לצד שלישי, או בהתאם לדרישות הדין או רשות שלטונית או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה.
 15. אין באמור בתנאי שימוש אלה בכדי לגרוע מכל זכות הקמה לאתר ומנהליו לפי כל דין, או בכדי להתיר ביצוע כל מעשה בניגוד לדין. אתה מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 16. מנהלי האתר אינם מספקים תמיכה טכנית ואינם אחראים לכך שתכני האתר יוצגו באופן מלא על מחשבכם.
 17. מנהלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את האתר לרבות: עיצובו, מראהו, תכניו, השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר בו, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 18. השירותים באתר ניתנים בעת זו ללא תשלום. מנהלי האתר רשאים לשנות מצב זה ללא הודעה מראש.
 19. אם ייקבע כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את אותו תנאי כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר התנאים.
 20. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

 

צרו קשר

לתכנון הנדסי, ייעוץ ולקבלת הצעת מחיר ניתן לפנות אלינו. אנו מתחייבים לתת לכם שירות מצויין ועבודה עם תו איכות.

דילוג לתוכן